W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, co pozwoli Państwu i nam wywiązać się z obowiązku informacyjnego nałożonego w tym rozporządzeniu.

Informujemy, iż w związku z nawiązaniem i realizacją relacji, w których przetwarzane będą dane osobowe znajdziemy się w posiadaniu następujących danych:
1) Państwa,
2) Państwa pracowników
3) Państwa Klientów,
4) Innych osób fizycznych, z którymi Państwo współpracujecie w ramach różnych form kooperacji.

Dane jakie będziemy przetwarzać to:
1) imię i nazwisko,
2) adres e-mail,
3) nazwa stanowiska pracy,
4) adres pracodawcy,
5) nr telefonu służbowego.

Zakres powyższych danych może zostać zmniejszony, co może zostać wyartykułowane poprzez:
– upoważnienie do przetwarzania,
– umowę powierzenia przetwarzania,
– zastrzeżenia ograniczające przetwarzanie wyrażone w formie pisemnej.
Informacja o zmniejszeniu liczby kategorii danych powinna zostać dostarczona w sposób umożliwiający ADO spełnienie Państwa żądania.

Jednoczenie Pragniemy Państwu zagwarantować realizację współpracy z poszanowaniem zachowania prywatności oraz zasad bezpieczeństwa uzyskanych danych osobowych, które przybierają postać zapisów elektronicznych bądź dokumentów papierowych. Informujemy, iż uzyskaliśmy zgodność z wymaganiami RODO, w związku z czym nadzorujemy procesy i rozwiązania organizacyjne, które zapewnią Państwu korzystanie z pełni praw zagwarantowanych w RODO.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach nawiązanych relacji jest Sell-Glass sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 82-310 Elbląg, Władysławowo 5A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000656534, NIP: 5783123358, REGON: 366215027, zw.d. ADO.

Dane osobowe przetwarzane przez nas w związku z realizacją usług świadczonych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa pozyskiwane są z poszanowaniem:
– uzyskania zgody zainteresowanych osób fizycznych lub zgody ADO do powierzenia lub udostępnienia danych osobowych,
– zapewnienia zgodności prawnej przetwarzania,
– celów i czynności przetwarzania.
Osobom dostarczającym nam swoje dane osobowe gwarantujemy, iż nie będziemy w jakikolwiek sposób wykorzystywać tych danych do profilowania czy też działań niezgodnych z ww. celami przetwarzania, zarejestrowanymi jako cele uzasadnione prawnie.

Państwa dane przechowywane będą przez okres 3 lat, po tym czasie będą archiwizowane przez 2 lata, a następnie zostaną trwale usunięte chyba, że umowa, przesłanki merytoryczne (np. okresy przedawnień) lub przepisy prawa określają inne okresy przetwarzania. Państwa dane przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi i szczególnymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie są przekazywane poza Unię Europejską.

Mając na względzie powyższe informujemy, iż przysługuje Państwu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych prawo do:
– dostępu do danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– usunięcia danych osobowych,
– ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych osobowych,
– wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie informujemy, iż w każdym z ww. przypadków Państwa prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z aktami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – odpowiednio do operacji przetwarzania danych.

Prawa osób fizycznych, o których mowa powyżej mogą być egzekwowane poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej ADO (www.sell-glass.pl/kontakt) oraz poprzez pocztę e-mail na adres: sellglass@sell-glass.pl. Dopuszcza się możliwość egzekwowania praw osób, których dane dotyczą poprzez inne czynności, z zastrzeżeniem koniczności wykazania rozliczalności podjętych działań (należy dostarczyć dowód, że czynność w ramach prawa osób, których dane dotyczą została przeprowadzona).

Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie pracownicy i współpracownicy ADO, Organizacje uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które zapewniają akceptowalny poziom ryzyka przy przetwarzaniu i spełniają standardy określone w art. 28 i 32 RODO.
ADO gwarantuje zaangażowanie adekwatnych środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, kradzieżą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. ADO wdrożył i respektuje procedury postępowania z incydentami naruszeń danych osobowych, włącznie z koniecznością powiadamiania o takich naruszeniach Urzędu Ochrony Danych Osobowych w czasie 72 godzin od uzyskania informacji o takim naruszeniu.

Informujemy, iż naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Dariusz Klimowski, nr tel. 55 239 48 74, e-mail: IOD@fioi.org.